Search
Close this search box.

Retour procedure

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (U dient zich wel aan de retourvoorwaarden te houden). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het, om uw mededeling betreffende dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt het pakket met het modelformulier sturen naar:

DokterBed Nederland
Steeg 80
5975 NP Sevenum
Nederland

Wilt u uw producten gratis retourneren? Ga dan naar onze retourpagina en lees daar hoe je het product kunt retourneren. Geef aan om welke reden u het product wilt retourneren zodat wij uw retourproces snel kunnen afronden.

Klik hier om naar onze retourpagina te gaan. Op deze pagina staat ons hele retourproces uitgelegd om gebruik te maken van gratis retourneren.

Retourvoorwaarden

Niet geheel tevreden met uw aankoop of heeft u zich vergist? Geen probleem. Bij de DokterBed kunt u een product binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Wij willen u verzoeken een retourformulier in te vullen. Dit maakt het voor onze medewerkers gemakkelijker om uw retour snel af te handelen.

U kunt het product wel retourneren:

  • Als u een product binnen 14 dagen terugstuurt. Dit termijn gaat in op de dag dat u uw bestelling ontvangen heeft;
  • Als het product compleet is en in de juiste staat;
  • Als de verzegeling van de verpakking van het product intact is.

Bestelde producten die in goede en ongebruikte staat zijn, kunnen worden geretourneerd.

LET OP!

Als u een product retourneert dat niet aan onze retourvoorwaarden voldoet en/of u stuurt een product onterecht terug, dan sturen wij het product opnieuw naar u toe. De extra verzendkosten worden dan bij de klant in rekening gebracht. Wij brengen u hiervan uiteraard van op de hoogte.

U kunt het product niet retourneren:

  • Als de producten gebruikt of getest zijn. De verzegeling is dan verbroken en daardoor kunnen wij ze niet meer verkopen in verband met de hygiëne wetgeving;
  • Als u geen (verzegelde) verpakking meer heeft, of deze beschadigd is;
  • Als het gaat om persoonsgebonden artikelen;
  • Als het een allergische reactie betreft;
  • Als het termijn van 14 dagen is overschreden.

De klant heeft 14 dagen de tijd om een pakketje retour te zenden. Tijdens deze bedenktijd moet de klant zorgvuldig met het product omgaan. Het uitgangspunt is: dat het product slechts geïnspecteerd mag worden, zoals de klant dit ook in de winkel zou mogen doen.

DokterBed zal het (overige) bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen, terugstorten op uw rekening. Voor klanten die betaald hebben via een overboeking vragen wij om de IBAN-gegevens. Stuur uw gegevens naar: info@dokterbed.nl

Klachtenregeling DokterBed Nederland 

1. Begripsomschrijving 

Klacht 

Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door een van de professionals van DokterBed, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klager 

De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure 

De door DokterBed Nederland gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling 

Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de door DokterBed Nederland gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris 

De persoon die DokterBed Nederland als zodanig is aangewezen, niet zijnde de DokterBed professional tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

Klachtenregistratieformulier 

Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

2. Doelstellingen 

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn: 

1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

4. de DokterBed professionals trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. Informeren van de cliënt 

DokterBed Nederland 

1. wijst de cliënt erop dat DokterBed Nederland een klachtenregeling hanteert;

2. deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie voor Consumenten en de bevoegde rechter;

4. De interne klachtenprocedure 

1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze DokterBed Nederland of een DokterBed professional benadert met een klacht dan dient de betrokken DokterBed professional daarvan in kennis te worden gesteld;

2. De betrokken DokterBed professional tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris;

3. De betrokken DokterBed professional respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling;

4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd;

5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld;

6. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de kwestie voorgelegd worden aan de Geschillencommissie voor Consumenten zaken.

5. Registratie en classificatie van de klacht 

1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier;

2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht;

3. De klacht wordt geclassificeerd; – naar wijze van indiening als

A. mondeling

B. schriftelijk

– naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

I. klachten over werkwijze van/bejegening door de DokterBed professional

II. klachten over het vooraf afgesproken resultaat

III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening

IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen

4. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld;

5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken DokterBed professional en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.

6. Verantwoordelijkheden 

1. De betrokken DokterBed professional en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten;

2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier;

3. De betrokken DokterBed professional houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht;

4. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door DokterBed Nederland afgehandeld te zijn;

5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager;

6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

7. Analyse van de klachten 

1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris;

2. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse en brengt een verslag uit;

3. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

8. Intern bespreken 

1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse door DokterBed op een franchiseoverleg besproken;

2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland;

3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiding en behandeling van dit agendapunt op het bedoelde franchiseoverleg.

9. Preventieve actie 

1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist DokterBed Nederland over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;

2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

Volg ons op Facebook

Eenpersoonsmatras

excl. vlekbehandeling
37
00
  • Verwijderen huisstofmijt
  • Verwijderen bacteriën
Populair

Volg ons op Twitter

Laatste blog posts:

5/5

5-sterren matrassenservice